37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet - a mentésről

37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet

a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga)
alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása

1. § A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A mentés személyi és tárgyi feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az R1. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

f) mentési készenlét: a várható oxiológiai ellátás helyszínén az orvosi, a mentőtiszti, illetve a mentőápolói szintű ellátás biztosítása;”

(2) Az R1. 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

k) gyalogőrség: a rendezvény egészségügyi
biztosításának azon formája, amelynél a rendezvény résztvevőinek
egészségügyi biztosítása mentőgépjármű igénybevétele nélkül történik.”

3. § (1) Az R1. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mentés az alkalmazott mentőegység típusa szerint lehet

a) mentőgépkocsival,

b) kiemelt mentőgépkocsival,

c) esetkocsival,

d) rohamkocsival,

e) speciális rohamkocsival (Mobile Intensive Care Unit – MICU),

f) neonatológiai mentőgépkocsival,

g) neonatológiai rohamkocsival,

h) gyermekmentő-rohamkocsival,

i) légi mentőjárművel,

j) mentőorvosi gépkocsival,

k) mentőtiszti gépkocsival,

l) gyermek-mentőorvosi gépkocsival,

m) helyszínen történő mentési feladat ellátására alkalmas
motorkerékpárral, illetve -mopeddel (a továbbiakban:
mentő-motorkerékpár, illetve mentő-moped),

n) helyszínen történő mentési feladat ellátására, valamint a
szárazföldi átadási pontig történő szállításra alkalmas sürgősségi
mentőhajóval,

o) transzplantációs mentő-gépkocsival,

p) Tömeges Baleseti Egységgel

végrehajtandó mentési feladat.”

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mentés a végzett tevékenység típusa szerint lehet)

d) mentési készenlétet igénylő őrzött betegszállítás,”

(3) Az R1. 3. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A mentés a végzett tevékenység típusa szerint lehet)

g) szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat.”

(4) Az R1. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A mentőjármű általános mentést, koraszülött mentést és
koraszülött szállítást, mentési készenlétet igénylő őrzött
betegszállítást, mozgóőrségi, rendezvénybiztosítási, továbbá
transzplantációhoz kapcsolódó tevékenységet végző közúti mentőjármű,
amely lehet a mentést végző szervezet tulajdonában vagy – erre irányuló
külön megállapodás alapján – annak használatában. A mentőjárműre
vonatkozó részletes feltételeket az 1. melléklet határozza meg.”

4. § Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Eütv. 94. § (2) és (3) bekezdésében foglalt esetekben az
Irányító Csoport munkatársa a segélyhívás fogadásakor a bejelentőtől
megkérdezi:

a) a mentést indokoló esemény jellegét és helyét, a betegek számát és az észlelt tüneteket,

b) a bejelentő nevét és – amennyiben a bejelentő telefonszáma
az Irányító Csoport készülékén nem azonosítható – a bejelentéskor
használt telefonszámát,

c) a mentésirányítás által szükségesnek tartott további információt.

(2) A mentésirányítást ellátó személy a bejelentés tartalma, és az
összes körülmény értékelése alapján dönt a mentés szükségességéről és
intézkedik

a) a rendelkezésre álló mentőkapacitás függvényében, a
sürgősségi igény meghatározásával a megfelelő szintű mentőegység,
illetve mentőegységek riasztásáról,

b) szükség esetén az adott típusú feladatra szakosodott ellátó szervezet riasztásáról,

c) egyéb szolgálatok – ideértve a háziorvosi vagy orvosi ügyeleti szolgálatot, tűzoltóságot, rendőrséget – riasztásáról.

(3) A mentésirányítást ellátó személy a bejelentés alapján tett (2) bekezdés szerinti intézkedéséről a bejelentőt tájékoztatja.

(4) Amennyiben biztonsággal megállapítható, hogy nem szükséges a
beteg mentése, a mentésirányítást ellátó személy a bejelentőt
tájékoztatja az egyéb egészségügyi szolgáltató elérhetőségéről és
ellátási rendjéről.

(5) Az Irányító Csoport munkatársa valamennyi intézkedését köteles dokumentálni.”

5. § Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A mentést kezdeményező orvos a megrendeléskor közli

a) a beteg nevét és tartózkodási helyét,

b) a mentés sürgősségét, illetve a mentési készenlétet igénylő
őrzött szállítás időpontját, valamint – mentési készenlétet igénylő
őrzött szállítás kivételével – a szükséges mentőegység szintjét,

c) a mentést indokoló, illetve a szállítás közbeni ellátás szempontjából lényeges kórismét,

d) mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén az 5. melléklet szerinti adatokat.

(2) A mentést kezdeményező orvos a mentés általa meghatározott
szintjének megfelelő felügyeletet köteles biztosítani a helyszínen a
mentőegység megérkezéséig, és a helyszínre érkező mentőegységnek átadja a
4. melléklet szerinti – kitöltött – Mentési utalványt, mentési
készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén továbbá az 5. melléklet
szerinti – kitöltött – Mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás
adatlapját.

(3) A mentésirányítást ellátó személy – a megrendelő orvos egyidejű tájékoztatása mellett – jogosult az (1) bekezdés b)
pontjában foglaltaktól eltérően rendelkezni, amennyiben az igényelt
mentőjárművel a mentési feladat a szükséges időn belül nem
teljesíthető.”

6. § Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A mentőellátással kapcsolatosan a mentőegység vezetője a
(2) bekezdés szerinti tartalommal esetlapot köteles kitölteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetlap tartalmazza:

a) a bejelentés, indulás, helyszínre érkezés időpontját,

b) a helyszínen szerzett információk alapján az esemény közvetlen előzményeit,

c) a helyszínen észlelt körülményeket,

d) a beteg állapotát és vizsgálatának eredményeit,

e) a beteg helyszíni és szállítás közbeni ellátását, állapotváltozását,

f) a beteg átadási állapotát, valamint

g) a beteg átadásának helyét és idejét.

(3) A mentőellátást végző mentőegység ápolója (ennek hiányában
gépkocsivezetője) a mentés, valamint a mentés körébe tartozó feladatokat
a (4) bekezdés szerinti mentési adatlapon és menetlevélen rögzíti.

(4) A mentési adatlap és menetlevél tartalmazza:

a) a bejelentő által közölt feltalálási helyet,

b) a bejelentés, az állomáshelyről történő kivonulás, a
helyszínre érkezés, a helyszínről való indulás, az átadási helyre
érkezés, az átvétel, valamint az állomáshelyre visszaérkezés időpontját
az óra és a perc megadásával,

c) az állomáshelyről történő kivonuláskor, a helyszínre
érkezéskor, a helyszínről való induláskor, az átadási helyre érkezéskor,
valamint az állomáshelyre visszaérkezéskor a mentőgépjármű kilométeróra
állását,

d) a beteg nevét, születési dátumát, társadalombiztosítási
azonosító jelét vagy az egészségügyi ellátásra jogosító dokumentum
azonosító számát, lakcímét, illetve tartózkodási helyét, anyja születési
nevét,

e) a mentőgépjármű rendszámát,

f) a mentőegység tagjainak, a mentőegységgel kivonuló betanuló
mentődolgozó, illetve szakmai gyakorlaton lévő egészségügyi dolgozó,
valamint a beteg kísérőjének nevét,

g) a beteget átvevő egészségügyi intézmény nevét és egyedi azonosítóját,

h) az átvevő orvos nevét és pecsétszámát,

i) a beteg továbbszállítása esetén a továbbszállítást elrendelő orvos nevét, pecsétszámát, valamint

j) a továbbszállítás okát.

(5) A (2) bekezdés szerinti esetlap és a (4) bekezdés szerinti
mentési adatlap és menetlevél az egészségügyi dokumentáció részét
képezi.”

7. § Az R1. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A bejelentés alapján a mentésvezető, illetve a
mentésirányító, a helyszínen a mentőegység vezetője felelős a helyszín
biztonságának értékeléséért. A helyszínen észleltek alapján a
mentőegység vezetője dönt arról, hogy a mentőegység tagjai életének vagy
testi épségének veszélyeztetése nélkül

a) a mentés megkezdhető-e, vagy

b) a megkezdett ellátás folytatható-e.

(2) Amennyiben a helyszínen észleltek alapján megállapítható, hogy a
mentőegység tagjai élete vagy testi épsége veszélyben van, vagy a
mentésen kívül más szerv segítsége is szükséges, a mentőegység vezetője
dönt

a) az ellátás átmeneti felfüggesztéséről, illetve

b) a helyszín átmeneti elhagyásáról.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti okok már nem állnak fenn, a mentést haladéktalanul folytatni kell.”

8. § Az R1. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Rendezvénybiztosítást az ÁNTSZ OTH által kiadott működési engedéllyel rendelkező szervezet láthat el.

(2) Rendezvény egészségügyi biztosítását végző mentőszervezet ezen
tevékenysége megkezdése előtt legalább 3 munkanappal korábban írásban
értesíti a tevékenység végzési helye szerint illetékes egészségügyi
államigazgatási szervet és az OMSZ illetékes mentőszervezetét,
megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó egység vagy egységek
rendezvény alatti elérhetőségét. Amennyiben a rendezvény egészségügyi
biztosításában jogszabály mentőhelikopter készenlétét is kötelezővé
teszi, a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezet a Magyar
Légimentő Nonprofit Kft.-t is köteles értesíteni és a rendezvény alatti
elérhetőségéről tájékoztatni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása,
valamint a rendezvény biztosítása során történő egyéb szabálytalanság
esetén a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek
működési engedélyt kiadó hatóság az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint jár el.

(4) Az állami rendezvények egészségügyi biztosítását, valamint a
nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények
előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló kormányhatározat
szerinti rendezvények egészségügyi biztosítását az OMSZ látja el.

(5) A rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény
szervezője és a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezet
egyetemlegesen felelős. Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátott
beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi
egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a
rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek – ide nem értve a
gyalogőrséget – kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett
oxiológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ
igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője és a rendezvény
egészségügyi biztosítását végző szervezet köteles az OMSZ számára
megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa helyzet.

(6) A rendezvénybiztosítás részletes feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.”

9. § Az R1. 11/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A mentési tervnek tartalmaznia kell

a) a tervezett rendezvény jellegét, helyét, időpontját,

b) a résztvevők becsült számát,

c) a rendezvénybiztosításhoz tervezett mentőegységek számát, típusát, típusok szerinti bontásban és darabszámmal,

d) a rendezvénybiztosításban résztvevők számát, egészségügyi képzettség szerinti bontásban,

e) a részletes helyszínrajzot, amely tartalmazza az oda- és elvezető, továbbá a menekülési és kiürítési útvonalakat,

f) a tervezett mentőegységek elhelyezését és kapcsolattartásuk módját,

g) a mentőhelikopter számára biztosított leszállási lehetőség helyét, amennyiben annak biztosítása szükséges,

h) a rendezvénybiztosítást vezető személy nevét, szakképzettségét, elérhetőségét,

i) a társszervekkel való kapcsolattartás rendjét.”

10. § (1) Az R1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a
betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
szóló 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
megállapított 1. melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. Mentőjárművek
rész 1.1.8. alpontja szerinti eszközöket és II/B. Mentőjárművek rész
3.1.2. alpontjában szereplő hordozható lélegeztetőgépet 2012. január
1-jétől kell biztosítani.”

(2) Az R1. a következő 12/B. §-sal egészül ki:

„12/B. § A Módr.-rel megállapított 1. melléklet II. Tárgyi feltételek
II/B. Mentőjárművek rész 3.1.2. alpontjában szereplő kapnográfot 2013.
január 1-jétől kell biztosítani.”

11. § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe – 1. mellékletként – az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe – 2. mellékletként – a 2. melléklet lép.

(3) Az R1. 4. számú melléklete helyébe – 4. mellékletként – a 3. melléklet lép.

(4) Az R1. a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

12. § (1) Az R1.

a) 2. § a) pontjában az „(1) és (4)” szövegrész helyébe az „(1), (4) és (5)” szöveg,

b) 2. § b) pontjában az „a mellékletek” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében az „a mellékletekben” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben” szöveg,

d) 11/A. § (1) bekezdésében a „8 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg

lép.

(2) Az R1. 1. melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. Mentőjárművek
rész nyitó szövegrészében a „13 évesnél” szövegrész helyébe a „10
évesnél” szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az R1.

a) 2. § c) pontjában a „számú” szövegrész,

b) 11/A. § (1) bekezdésében a „regionális” szövegrész,

c) 3. számú melléklete.

2. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

14. § A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

„(4) Az adott megyében működő betegszállítást irányító szervezet (a
továbbiakban: megyei irányító szervezet) irányítja és koordinálja a
megyében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban:
OEP) kötött finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító
szervezetek tevékenységét. Az ügyeleti rendszer megszervezése a megyei
irányító szervezet feladata és kötelessége. Az egyes megyei irányító
szervezetek feladataik ellátása során együttműködnek egymással és az
Országos Mentőszolgálattal (a továbbiakban: OMSZ). A megyei irányító
szervezetek listáját az OEP közleményben teszi közzé.

(5) Az OMSZ országosan irányítja és koordinálja az OEP-pel kötött
finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szervezetek
megyehatáron átnyúló szállítási tevékenységét. Ennek keretében végzi a
betegszállító szervezetek által a 6. § (2) bekezdése szerint felvett, a
megyei irányító központok által összesített és az OMSZ felé továbbított
feladatoknak az illetékes, a feladatot elvégezni köteles betegszállító
szervezet felé való továbbítását, a feladat teljesítésének folyamatos
követését. A finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító
szervezetek a rendelkezésükre álló kapacitásokat az OMSZ által megadott
időszakonként jelentik.”

15. § Az R2. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) országosan
irányítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban:
OEP) kötött finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító
szervezetek tevékenységét. Ennek keretében végzi a betegszállítási
feladatok 6. § (2) bekezdése szerinti felvételét, az illetékes
betegszállító szervezet felé való továbbítását, a feladat teljesítésének
folyamatos követését. A finanszírozási szerződéssel rendelkező
betegszállító szervezetek a rendelkezésükre álló kapacitásokat az OMSZ
által megadott időszakonként jelentik.”

16. § (1) Nem lép hatályba

a) a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet 2. §-a,

b) a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
módosításáról szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet 8. § (3)
bekezdése.

(2) A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
módosításáról szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet 1. melléklet 4.
pontjának az R2. 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. pont 1.
és 2. alpontját módosító rendelkezése az „EDR rádióval, valamint a hozzá
kapcsolódó online nyomkövető rendszer adatainak feldolgozására és
rögzítésére alkalmas berendezéssel” szövegrészek helyett a
„finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szolgáltatók
esetén EDR rádióval és globális helymeghatározó rendszerrel, amely
alkalmas a gépjárművek napi futásteljesítményének jelentésére, a
finanszírozási szerződéssel nem rendelkező betegszállító szolgáltatók
esetén pedig URH rádióval vagy rádiótelefonnal” szöveggel lép hatályba.

17. § (1) Hatályát veszti az R2. 1. számú melléklet I.
Személyi feltételek 2. pontjában az „A vizsga szabályait az ETI
vizsgaszabályzata tartalmazza.” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R2. 3. § (5) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az R2. 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek
II/B. pont 1. és 2. alpontjában az „és globális helymeghatározó
rendszerrel, amely alkalmas a gépjárművek napi futásteljesítményének
jelentésére” szövegrész.

18. § Hatályát veszti a betegszállításról szóló 19/1998. (VI.
3.) NM rendelet módosításáról szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet
8. § (2) bekezdésében a „2. §, a” és az „ , a (3)” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. június 30-án lép hatályba.

(2) Az 1–11. §, a 12. § (1) bekezdése, a 13. §, valamint az 1–4. melléklet 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. §, a 17. § (2) és (3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 12. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2015. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez

„1. melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

A mentés személyi és tárgyi feltételei

I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1.    Mentőgépkocsi-vezetőként az foglalkoztatható, aki

1.1.    a megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjármű vezetéséhez jogszabályban előírt követelményeknek eleget tesz,

1.2.    legalább kétéves gépjárművezetői gyakorlattal rendelkezik,

1.3.    az alábbi ismeretekkel és készségekkel rendelkezik:

1.3.1.    A mentőellátás szervezése Magyarországon.

1.3.2.    Mentőegység típusok; A mentőgépjárművek felszerelése.

1.3.3.    A beteg állapotának felmérése, ABCDE szemlélet alkalmazása, riasztó tünetek felismerése.

1.3.4.    A keringésmegállás felismerése, az újraélesztés elméleti alapjai.

1.3.5.    Az eszméletlenség fogalma, felismerése, veszélyei.

1.3.6.    A vitális funkciók fogalma, vizsgálata.

1.3.7.    A leggyakoribb életveszélyes mérgezések.

1.3.8.    A sokk és ájulás fogalma, felismerése.

1.3.9.    Életveszélyes belgyógyászati betegségek felismerése.

1.3.10.    A legfontosabb heveny ideg- és elmegyógyászati betegségek felismerése.

1.3.11.    A szülés megindulásának felismerése.

1.3.12.    A tömeges
baleset, katasztrófa [a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. § e) pontja],
veszélyhelyzet [a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. §
(2) bekezdése] fogalma.

1.3.13.    Eljárás tömeges kárhelyen.

1.3.14.    A segélykocsi kérésének indikációi.

1.3.15.    Munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset-megelőzési ismeretek.

1.3.16.    Jogi és etikai kérdések.

1.3.17.    Légútbiztosítás, lélegeztetés.

1.3.18.    Újraélesztés egy és két segélynyújtóval, eszköz nélkül és eszközzel, félautomata defibrillátor alkalmazásával.

1.3.19.    Vérnyomásmérés, pulzusszámolás, pulzoximetria, vércukorszint mérés.

1.3.20.    Eszméletlen beteg ellátása.

1.3.21.    Kimentés (Rautek-féle műfogás), betegmozgatás, fektetési módok.

1.3.22.    Vérzések, vérzéscsillapítás, kötözés.

1.3.23.    Csontok és ízületek sérülései, rögzítések szakszerű alkalmazása, bukósisak levétele.

1.3.24.    Koponya-agyi és gerincsérülések felismerése és ellátása.

1.3.25.    Hasi és mellkasi sérülések felismerése és ellátása.

1.3.26.    Termikus traumák és ellátásuk.

1.3.27.    Tömeges baleset ellátása.

1.3.28.    Mentéstechnikai alapismeretek.

1.3.29.    Szülésvezetés.

1.4.    a mentőszervezet
által évenként szervezett szintentartó-, illetve továbbképző tanfolyamot
elvégzi és a megszerzett ismeretekből sikeres vizsgát tesz.

2.    Mentőhelikopter
pilótaként az foglalkoztatható, aki a hatályos légügyi előírás szerint
az adott légijármű kategóriára és típusra meghatározott
légijármű-vezetői képesítéssel és érvényes szakszolgálati engedéllyel
rendelkezik, valamint szakszolgálati engedélyében a mentőpilóta
jogosítás szerepel.

3.    Oktató
mentőhelikopter pilótaként az foglalkoztatható, aki a hatályos légügyi
előírás szerint az adott légijármű kategóriára és típusra meghatározott
oktató légijármű-vezetői képesítéssel, érvényes szakszolgálati
engedéllyel, mentőpilóta jogosítással rendelkezik, és a megbízás kezdete
előtti hat hónapban legalább harminc primer légimentő feladatot
teljesített beosztott mentőpilótaként.

4.    Sürgősségi mentőhajó-vezetőként az foglalkoztatható, aki

4.1.    az adott hajótípushoz szükséges hivatásos hajóvezetői képesítéssel és vízterület ismerettel rendelkezik,

4.2.    az adott hajókategóriában legalább kétéves vízijárművezetői gyakorlattal rendelkezik,

4.3.    elméleti és gyakorlati képzésben részesül az alábbi tárgyakban és ezekből sikeres vizsgát tesz:

–     életjelenségek vizsgálata,

–     légútbiztosítás eszköz nélkül,

–     lélegeztetés eszköz nélkül, illetve ballonnal,

–     újraélesztés egyedül, illetve másik segélynyújtóval, félautomata defibrillátorral,

–     vérzéscsillapítás, végtagrögzítés, kötözés,

–     betegmozgatás, kimentés, pozícionálás, bukósisak eltávolítás,

–     pulzus és vérnyomásmérés ismeretek, és

4.4.    a mentőszervezet
által évenként szervezett szintentartó-, illetve továbbképzést elvégzi,
és a megszerzett ismeretekből sikeres vizsgát tesz.

5.    Mentő-technikusként az foglalkoztatható, aki:

5.1.    a megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjármű vezetéséhez jogszabályban előírt követelményeknek eleget tesz,

5.2.    legalább kétéves gépjárművezetői gyakorlattal rendelkezik,

5.3.    a jogszabályban meghatározott mentőszakápolói, mentőápolói szakképesítéssel rendelkezik, vagy

5.4.    a jogszabályban
meghatározott ápoló, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló,
klinikai szakápoló, intenzív betegellátó szakápoló, egészségügyi
szakasszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens vagy sürgősségi
szakápoló szakképesítéssel rendelkezik, és a mentési tevékenységet végző
szervezet által akkreditált tanfolyamot elvégezte,

5.5.    a mentőszervezet
által évenként szervezett szintentartó-, illetve továbbképző tanfolyamot
elvégzi, és a megszerzett ismeretekből sikeres vizsgát tesz.

6.    Mentőápoló

6.1.    Mentőápolóként az foglalkoztatható, aki

6.1.1.    a jogszabályban meghatározott mentőszakápolói, mentőápolói szakképesítéssel rendelkezik, vagy

6.1.2.    a jogszabályban
meghatározott ápoló, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló,
klinikai szakápoló, intenzív betegellátó szakápoló, egészségügyi
szakasszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens vagy sürgősségi
szakápoló szakképesítéssel rendelkezik, és a mentési tevékenységet végző
szervezet által akkreditált tanfolyamot elvégezte,

6.1.3.    a 6.1.1. és
6.1.2. pont szerinti szakképesítés hiányában – a munkavégzés
megkezdésétől számítva legfeljebb 3 évig –, amennyiben az 1.3.1–1.3.29.
pont szerinti ismeretekkel és készségekkel rendelkezik és a
mentőszervezet által évenként szervezett szintentartó-, illetve
továbbképző tanfolyamot elvégzi, és a megszerzett ismeretekből sikeres
vizsgát tesz.

6.2.    Mentőgépkocsin
lehetőség szerint, kiemelt mentőgépkocsin, esetkocsin, rohamkocsin,
speciális rohamkocsin, valamint légi és sürgősségi vízi mentőjárművön
kizárólag szakképzett mentőápoló foglalkoztatható.

6.3.    Neonatológiai
mentő-, rohamkocsin az a gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló
foglalkoztatható, aki gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápolói
képesítéssel és legalább kétéves gyermek intenzív terápiás gyakorlattal
rendelkezik.

7.    Mentőtisztként az foglalkoztatható, aki:

7.1.    az egészségügyi felsőoktatás alapképzésében vagy azzal egyenértékű képzésben mentőtiszti szakképzettséget szerzett,

7.2.    VI. éves
orvostanhallgató, és az OMSZ által szervezett oxiológiai tanfolyamot
elvégezte, sikeres tanfolyamzáró vizsgát tett, és az előírt
gyakorlatokat teljesítette.

8.    Mentőorvosként esetkocsin az foglalkoztatható, aki:

8.1.    törzsképzési
idejét töltő rezidens, ha VI. éves orvostanhallgatóként legalább 720
órát dolgozott mentőtiszti beosztásban,

8.2.    törzsképzési
idejét töltő rezidens, ha a sürgősségi féléves gyakorlati időt
letöltötte és az oxiológiai tanfolyamon előírt gyakorlatokat
teljesítette,

8.3.    a 9. pont szerinti végzettséggel rendelkezik.

9.    Rohamkocsira orvosként az osztható be, aki:

9.1.    oxiológus szakorvos, vagy,

9.2.    sürgősségi vagy oxiológia és sürgősségi orvostani szakorvos, vagy

9.3.    aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, vagy

9.4.    legalább 5 éves mentőgyakorlattal rendelkező, az OMSZ-nál részmunkaidőben foglalkoztatott szakorvos, vagy

9.5.    oxiológus,
sürgősségi, vagy oxiológia és sürgősségi orvostani vagy aneszteziológiai
és intenzív terápiás szakorvosjelöltként a 2 éves törzsképzési időt
teljesítette és szakmai felettese (a mentési tevékenységet végző
szervezet szakmai vezetője) igazolja, hogy az alapvetően szükséges
diagnosztikai, eszközhasználati, reanimációs, gyógyszerelési, illetve
szervezési készségek birtokában van.

10.    Oxiológus
szakorvosként az foglalkoztatható, aki oxiológiából, illetve oxiológia
és sürgősségi orvostanból szakorvosi bizonyítványt szerzett.

11.    Speciális
rohamkocsin orvosként az foglalkoztatható, aki oxiológiai vagy
sürgősségi vagy oxiológia és sürgősségi orvostani, vagy aneszteziológiai
és intenzív terápiás szakvizsgával rendelkezik.

12.    Neonatológiai
rohamkocsin az az orvos foglalkoztatható, aki neonatológus szakorvos
vagy legalább két évig teljes munkaidőben, önálló ügyeleti szolgálatban
is, neonatológiai intenzív osztályon dolgozott és neonatológiai
szakorvosi képzésben vesz részt vagy gyermekgyógyász szakorvos vagy a
gyermekgyógyász szakorvosi képzésben legalább már három évet eltöltött,
és elméleti-gyakorlati képzést kapott a neonatológiai feladatok
oxiológiai specialitásairól, és ezt az adott neonatológiai központ
szakmai vezetője igazolja.

13.    Gyermekmentő-rohamkocsin
és gyermek-mentőorvosi gépkocsin olyan orvos foglalkoztatható, aki
legalább fél évig teljes munkaidőben gyermekintenzív osztályon dolgozott
és gyermekgyógyász, vagy aneszteziológia és intenzív terápiás, vagy
sürgősségi orvostani, vagy oxiológus, illetve oxiológia és sürgősségi
orvostani szakképesítéssel rendelkezik, illetve az az orvos, aki ezen
szakképesítési képzés valamelyikében részt vesz, elméleti-gyakorlati
képzést kapott a gyermeksürgősségi ismeretekből, és kellő gyakorlatát az
OMSZ által kijelölt szakmai vezetője igazolja.

14.    Légi mentőjárművön a mentőegység vezetője orvos, a vízi mentőjárművön a mentőegység vezetője orvos vagy mentőtiszt.

14.1.    Légi és vízi mentőjárművön orvosként az foglalkoztatható, aki:

14.1.1.    oxiológus szakorvos, vagy

14.1.2.    sürgősségi szakorvos, vagy

14.1.3.    oxiológia és sürgősségi orvostani szakorvos, vagy

14.1.4.    aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, vagy

14.1.5.    a munkavégzés
megkezdése előtti nyolc évben legalább 5 éves, az OMSZ-nál szerzett
mentőgyakorlattal rendelkező orvos, vagy

14.1.6.    oxiológus,
sürgősségi vagy oxiológia és sürgősségi orvostani vagy aneszteziológiai
és intenzív terápiás szakorvosjelöltként a 2 éves törzsképzési időt
teljesítette és

14.1.7.    légi jármű
esetén: kiképzést kapott a légi járművön történő speciális munkavégzésre
is, azaz a hatályos rendelet által leírt tematikának megfelelő
helikopteres sürgősségi mentőszolgálati tevékenységre (HEMS) jogosító
tanfolyamon vett részt, melynek évenkénti megújítása szükséges;

14.1.8.    vízi jármű
esetén: úszástudásáról tanúbizonyságot tett az EMESE tanfolyam fizikai
felmérő tesztje alapján, és kiképzést kapott a vízi járművön történő
speciális munkavégzésre is, azaz a sürgősségi mentőhajó-szolgálati
tevékenységre (EMESE) jogosító tanfolyamon vett részt, melynek évenkénti
megújítása szükséges.

15.    Mentőorvosi gépkocsin az az orvos foglalkoztatható, aki

15.1.    oxiológus szakorvos, vagy

15.2.    sürgősségi vagy oxiológia és sürgősségi orvostani szakorvos, vagy

15.3.    aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, vagy

15.4.    legalább 5 éves mentőgyakorlattal rendelkező, az OMSZ-nál részmunkaidőben foglalkoztatott szakorvos, vagy

15.5.    oxiológus,
sürgősségi, vagy oxiológia és sürgősségi orvostani vagy aneszteziológiai
és intenzív terápiás szakorvosjelöltként a 2 éves törzsképzési időt
teljesítette és szakmai felettese (a mentési tevékenységet végző
szervezet szakmai vezetője) igazolja, hogy az alapvetően szükséges
diagnosztikai, eszközhasználati, reanimációs, gyógyszerelési, illetve
szervezési készségek birtokában van.

16.    Mentőtiszti gépkocsin az a mentőtiszt foglalkoztatható, aki a 7.1. pontban foglaltaknak megfelel.

17.    Mentő-motorkerékpáron a 7.1., 8.1., 9.

és 10. pontban meghatározott
olyan személy foglalkoztatható, aki a megkülönböztetett jelzéssel
ellátott, mentésre alkalmas műszaki paraméterekkel rendelkező
motorkerékpár vezetésére érvényes jogosítvánnyal rendelkezik.

18.    Mentő-mopeden az a
személy foglalkoztatható, aki legalább a jogszabályban meghatározott
mentőápolói szakképesítéssel rendelkezik, továbbá speciális 40 órás
képzésben részesült és abból vizsgát tett, és a jármű vezetéséhez
szükséges érvényes engedéllyel rendelkezik.

19.    Szolgálatvezető
főorvosként az a személy foglalkoztatható, aki a 10. pontban foglalt
feltételeknek megfelel, és legalább 3 éves szakorvosi kivonuló
gyakorlattal rendelkezik.

20.    Mentésvezetőként az a személy foglalkoztatható, aki:

20.1.    a 7. 1. pont szerinti végzettségű mentőtiszt vagy

20.2.    az 5.3. vagy 6.1.1. pont szerinti végzettségű mentőápoló

és legalább 3 év kivonuló és mentésirányítói gyakorlattal rendelkezik.

21.    Mentésirányítóként az a személy foglalkoztatható, aki:

21.1.    a 7.1. pont szerinti végzettségű mentőtiszt vagy

21.2.    az 5.3. vagy 6.1.1. pont szerinti végzettségű mentőápoló.

22.    A mentési
tevékenységet végző szervezet szakmai vezetője oxiológus szakorvosi
szakképesítéssel rendelkező orvos, illetve koraszülött- és újszülött
mentés esetén neonatológus szakorvos lehet.

II. TÁRGYI FELTÉTELEK

II/A. Mentőállomás

1.    Mentőállomás feltételei:

a)    elhelyezésében és
kialakításában biztosítja a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a
mentőegység késedelem nélküli kivonulását;

b)    a mentőfeladatok
fel-, illetve átvételére és a mentőegységekhez továbbítására megfelelő
hírközlő eszközökkel (telefon és rádió kapcsolat) ellátott;

c)    alkalmas a következőkre:

ca)    a szolgálatban
lévő szakszemélyzet – a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka- és
tűzvédelmi normák szerinti – elhelyezésére,

cb)    a mentőjárművek és egészségügyi felszerelésük készenlétben tartására, tárolására, takarítására és fertőtlenítésére;

d)    közvetlen betegellátásra nem szolgál.

2.    Légimentő bázis feltételei:

a)    elhelyezésében és
kialakításában biztosítja a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a
légi mentőegység késedelem nélküli kivonulását;

b)    az OMSZ rendszerébe
integrált, a mentőfeladatok fel-, illetve átvételére és a
mentőegységekhez továbbítására megfelelő hírközlő eszközökkel ellátott;

c)    alkalmas a következőkre:

ca)    a szolgálatban
lévő szakszemélyzet – a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka- és
tűzvédelmi normák szerinti – elhelyezésére,

cb)    a légimentőjármű és egészségügyi felszerelése készenlétben tartására, tárolására, takarítására és fertőtlenítésére,

cc)    a légimentő jármű tankolására, üzemeltetéshez szükséges ellenőrzésére;

d)    közvetlen betegellátásra nem szolgál.

3.    Vízimentő bázis feltételei:

a)    elhelyezésében és
kialakításában biztosítja a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a
vízi mentőegység késedelem nélküli kivonulását, vízről, illetve
szárazföldről is jól megközelíthető;

b)    az OMSZ rendszerébe
integrált, a mentőfeladatok fel-, illetve átvételére és a
mentőegységekhez továbbítására megfelelő hírközlő eszközökkel ellátott;

c)    alkalmas a következőkre:

ca)    a szolgálatban
lévő szakszemélyzet – a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka- és
tűzvédelmi normák szerinti – elhelyezésére,

cb)    a vízimentőjármű
és egészségügyi felszerelése, valamint a speciális vízi mentéshez
szükséges eszközök készenlétben tartására, tárolására, takarítására és
fertőtlenítésére,

cc)    a vízimentő jármű tankolására, egyszerű karbantartására,

cd)    légi mentőjármű, mentőhelikopter és szárazföldi mentőgépjármű fogadására, betegátadás céljára;

d)    közvetlen betegellátásra nem szolgál.

II/B. Mentőjárművek

A mentőjármű a működési engedély kiadásakor a forgalomba helyezés évétől számítva 13 évesnél idősebb nem lehet.

Az adott állomásra szervezett mentőgépkocsik számával arányosan tartalék gépkocsit vagy gépkocsikat kell biztosítani.

A Magyar Honvédség és a
Rendőrség által üzemeltetett mentőjárművek üzemeltetési idejét a
hatósági vizsgálatok, illetve a mentőjárművek tényleges műszaki állapota
alapján az üzemeltető határozza meg.

1.    Mentőgépkocsi feltételei:

–     mentőápoló és mentőgépkocsi-vezető,

–     egészségügyi alapfelszerelés,

–     rádió vagy rádiótelefon,

–     megkülönböztető jelzés,

–     legalább egy
fekvőbeteg szállítására beépített hordágytartóval ellátott, megfelelő
fertőtlenítőszerekkel, mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető
üléskárpittal felszerelt gépkocsi, amely megfelel a B típusú közúti
mentőjárműre [MSZ EN 1789:2007 szabvány] vonatkozó előírásoknak.

1.1.    Egészségügyi minimum felszerelés:

1.1.1.    Beteghordozó eszközök:

–     Hordágy,

–     Hordszék.

1.1.2.    Rögzítők, a sebellátás eszközei:

–     Legalább 80 cm széles vákummatrac az ehhez szükséges leszívópumpával,

–     Rögzítősínek: pneumatikus sín, vákumsín, Cramer sín, egyéb,

–     Nyakrögzítő készlet,

–     Steril és nem steril kötszerek,

–     Izolációs takaró.

1.1.3.    Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök:

–     Vérnyomásmérő és fonendoszkóp,

–     Lázmérő.

1.1.4.    Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:

–     Legalább 7 l oxigénpalack reduktorral,

–     Oxigén orrszonda vagy arcmaszk,

–     Lélegeztető ballon és maszk, oxigénvezeték a lélegeztető ballonhoz,

–     Leszívópumpa (taposó vagy egyéb hordozható szívó),

–     Leszívó katéterek,

–     Száj-garat tubus.

1.1.5.    Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei:

–     Egyszer használatos fecskendők, tűk, perifériás vénás kanülök,

–     Infúziós szerelék,

–     Kézi műszerek: olló, csipesz, érfogó,

–     Szülészeti csomag: nyákszívó, köldökcsat, bébi izolációs takaró,

–     Steril és nem steril lepedők, takarók,

–     Kéz- és bőrfertőtlenítő-szer,

–     Védőkesztyűk, orr-száj maszkok, műanyag védőszemüveg,

–     Hulladékgyűjtő veszélyes hulladéknak,

–     Ágytál, hánytál, vizeletgyűjtő,

–     Hullatakaró.

1.1.6.    Egyéb kiegészítő felszerelés:

–     Ampullatartó, zseblámpa.

1.1.7.    Életmentő eszközöket és gyógyszereket tartalmazó táska:

–     Steril és nem steril kötszerek,

–     Izolációs takaró,

–     Vérnyomásmérő és fonendoszkóp,

–     Lázmérő,

–     Lélegeztető ballon és maszk, oxigénvezeték a lélegeztető ballonhoz,

–     Leszívópumpa (taposó vagy egyéb hordozható szívó),

–     Leszívó katéterek,

–     Száj-garat tubus,

–     Egyszer használatos fecskendők, tűk, perifériás vénás kanülök,

–     Infúziós szerelék,

–     Kézi műszerek (olló, csipesz, érfogó),

–     Kéz- és bőrfertőtlenítő-szer,

–     Injekciók: nem kábító fájdalomcsillapító, simaizom görcsoldó, atropin hatóanyag,

–     Infúzió: izotóniás elektrolit oldat,

–     Szájon át adható
készítmények: méreganyagokat megkötő szerek (orvosi szén),
acetilszalicilsav tartalmú véralvadás gátló szer, rövid hatástartamú
ACE-gátló hatóanyagot tartalmazó vérnyomáscsökkentő, nyelv alá vagy száj
nyálkahártyára adható nitroglicerin, béta–2 receptor izgató spray,

–     Végbélen át adható
készítmények: diazepam hatóanyag tartalmú központi idegrendszeri
görcsoldó, lázcsillapító kúp, ampullatartó.

1.1.8.    Egyéb többletfelszerelés:

–     Félautomata defibrillátor,

–     Vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal.

2.    Kiemelt mentőgépkocsi feltételei:

–     40 órás speciális képzésben részesült szakképzett mentőápoló és mentőgépkocsi-vezető,

–     egészségügyi többletfelszereléssel ellátott mentő-gépkocsi.

2.1.    Egészségügyi többletfelszerelés:

2.1.1.    Rögzítők, a sebellátás eszközei:

–     Lapáthordágy vagy gerinchordágy,

–     Speciális égési kötszer.

2.1.2.    Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök

2.1.3.    Légútbiztosítás, lélegeztetés eszköze:

–     1,5/2 literes oxigénpalack, reduktorral.

2.1.4.    Keringés-támogatás:

–     Félautomata defibrillátor.

2.1.5.    Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei:

–     Gyomorszonda.

2.1.6.    Sürgősségi táska tartalma az életmentő táska tartalmán felül:

–     pulzoximéter,

–     vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal,

–     laringeális maszk,

–     gyógyszerporlasztó: gyermek, felnőtt,

–     intraosszeális kanülálás eszközei,

–     20%-os cukoroldat,

–     glucagon,

–     adrenalin hatóanyag tartalmú, szimpatikus idegrendszert izgató hatású szerek,

–     Béta-2 receptor izgató oldat,

–     végbélen át adható szteroid hatású szer.

2.1.7.    Bébi táska:

–     gyermek méretű lélegeztető ballon maszksorozattal, rezervoárral.

3.    Esetkocsi feltételei:

–     mentőtiszt vagy mentőorvos,

–     egészségügyi
többletfelszereléssel ellátott mentőjármű, amely megfelel a C típusú
közúti mentőjárműre [MSZ EN 1789:2007 szabvány] vonatkozó előírásoknak.

3.1.    Egészségügyi többletfelszerelése a 2. pontban, a kiemelt mentőgépkocsira meghatározott felszerelésen felül:

3.1.1.    Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök:

–     EKG írószerkezettel, amely lehet a defibrillátor részegysége is,

–     reflex-kalapács, pupilla-lámpa.

3.1.2.    Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:

–     hordozható lélegeztetőgép,

–     kapnográf,

–     intubációs felszerelés: laringoszkóp, tubusok – teljes sorozat – összekötővel,

–     PEEP szelep, bordástömlő,

–     Magill-fogó,

–     motoros szívó.

3.1.3.    Keringéstámogatás:

–     Legalább aszinkron üzemmódú defibrillátor-monitor, ennek hiányában defibrillátor és EKG,

–     Transztorakális pacemaker, lehet defibrillátor részegysége is,

–     Bébi táska: csecsemő- és gyermek ballon, laringoszkóp, tubus sorozat,

–     Intraosszeális kanülálás eszközei,

–     Perfúzor, hosszabbító csővel, infúziós csap, 50 ml-es fecskendő.

3.1.4.    Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei:

–     Gyomormosó felszerelés,

–     Egyszer használatos mellkascsövező szett,

–     Szike, csipesz, olló.

3.1.5.    Gyógyszerek, infúziók:

–     Kábító fájdalomcsillapító (morfin származék),

–     Kábító fájdalomcsillapító ellenszere (naloxon),

–     Ketamin,

–     Nem kábító hatású fájdalomcsillapító,

–     dobutamin, dopamin hatóanyag tartalmú szimpatikus idegrendszert izgató hatású szerek,

–     Nyugtatók,

–     Vízhajtók,

–     Szívritmuszavarok gyógyszerei: adenosin, amiodaron, verpamil, lidocain, béta-blokkoló,

–     Infúzióban adható nitroglicerin,

–     Szteroid hatású gyógyszerek,

–     Antihisztamin,

–     Nátrium-hidrogénkarbonát,

–     Vérnyomás csökkentő szerek,

–     Hörgtágítók,

–     Görcsgátló szerek,

–     Szorongás-, feszültségoldó szerek,

–     Nagydózisú atropin (min. 100 mg),

–     Méhizomzat összehúzódást serkentő szerek,

–     Véralvadásgátló szerek: Na-heparin és clopidogrel,

–     Hányás és hányinger csillapító szerek,

–     Végbélen át adható láz- és fájdalomcsillapító,

–     Calcium, magnesium,

–     5%-os cukor infúzió,

–     Plazma pótszer, hipertóniás-hiperonkotikus plazmaexpander.

3.1.6.    Gyomormosó táska:

–     Bois szonda (vastag és vékony),

–     Összekötő (átlátszó),

–     Hosszabbító cső,

–     Tölcsér,

–     Adagoló edény,

–     Méreganyagokat megkötő szer (orvosi szén),

–     Hashajtó: magnézium szulfát.

4.    Rohamkocsi feltételei:

–     az I. 9. pontban meghatározott rohamkocsira beosztható orvos,

–     egészségügyi többletfelszereléssel ellátott esetkocsi.

4.1.    Rohamkocsi egészségügyi többletfelszerelése:

4.1.1.    Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök, keringés-támogatás:

–     Szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, őrző monitorral (az esetkocsi defibrillátora helyett),

–     Maghőmérséklet mérésére alkalmas hőmérő (timpanikus vagy a monitor részeként),

–     Kapnográf,

–     Pacemaker (endocavitális stimulálás lehetőségével – lehet a defibrillátor részegysége is).

4.1.2.    Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:

–     Hordozható lélegeztetőgép (speciális lélegeztetési módokkal).

4.1.3.    Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei:

–     Centrális vénabiztosításhoz szükséges eszközök,

–     Kissebészeti tálca.

4.1.4.    Gyógyszerek:

–     Elaltató szerek,

–     Trombolitikum.

5.    Speciális rohamkocsi feltételei:

–     az I. 11. pontban meghatározott személyi feltételek,

–     intenzív őrzést és
ellátást igénylő betegek gyógyító intézetek közötti diagnosztikus vagy
definitív ellátás céljából történő szállítására alkalmas rohamkocsi.

5.1.    A speciális rohamkocsi többletfelszerelése a rohamkocsihoz képest:

5.1.1.    Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök, keringéstámogatás:

–     vérnyomás invazív monitorizálására is alkalmas, többfunkciós monitor,

–     legalább 3 db perfúzor,

–     legalább 1 db volumetrikus pumpa.

5.1.2.    Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei:

–     Invazív beavatkozásokhoz szükséges felszerelések: artéria punkció.

5.1.3.    Gyógyszerek:

–     Többlet altatószer, izomrelaxáns, inotróp és vazoaktív szerek.

6.    Neonatológiai mentőgépkocsi feltételei:

–     az I. 6.3. pont szerinti gyermek intenzív terápiás szakápoló és mentőgépkocsi-vezető,

–     egészségügyi alapfelszerelés,

–     az OMSZ rádióhálózatában üzemelő rádió vagy rádiótelefon,

–     megkülönböztető jelzés,

–     legalább egy
fekvőbeteg szállítására beépített hordágytartóval ellátott, megfelelő
fertőtlenítőszerekkel, mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető
üléskárpittal felszerelt gépkocsi, amely megfelel a B típusú közúti
mentőjárműre [MSZ EN 1789:2007 szabvány] vonatkozó előírásoknak.

6.1.    A neonatológiai mentőgépkocsi felszerelése:

–     Hűtő,

–     Intenzív szállító inkubátor,

–     Hidraulikus rezgéscsillapítóval ellátott hordtálca,

–     Kétkörös – sűrített levegő és oxigén – gázellátó rendszer palackokkal,

–     Álló helyzetben történő fűtésre is alkalmas fűtő radiátor,

–     Tartalék áramforrás,

–     Belső-külső áramfelvételi lehetőség álló helyzetben,

–     Klímaberendezés,

–     Megkülönböztető jelzések,

–     Kommunikációs eszközök: mobiltelefon és URH,

–     Újszülött reanimációs felszerelés,

–     Artéria és véna umbilikálisz kanüláló szett,

–     Gyógyszerek.

6.2.    Az intenzív szállító inkubátor és tartozékai:

–     Lélegeztetőgép és légzőkörök,

–     Szívó,

–     Többfunkciós betegőrző monitor: EKG, vérnyomásmérés, SatO2, NIBP, hőmérséklet, szenzorok, elektródák,

–     Infúziós pumpa,

–     Vércukorszint mérő,

–     Oxigén palack, sűrített levegő palack,

–     Vákummatrac.

6.3.    Újszülött reanimációs felszerelés:

–     Fonendoszkóp,

–     Öntelődő ballon rezervoárral, PEEP szeleppel,

–     Maszksorozat (koraszülött – újszülött 6 kg-ig),

–     Száj-garat tubussorozat (Mayo pipa),

–     Újszülött laringoszkóp (00, 0, 1-es lapocokkal),

–     Magill-fogó, tubusvezető,

–     Endotraheális tubussorozat (2,0–4,5 mm ID),

–     Szívókatéterek (4–12 Fr),

–     Mekónium adapter,

–     Mellkasi drenáló szett,

–     Gyomorszonda,

–     Hólyag katéter,

–     Egyszer használatos tűk, perifériás kanülök, fecskendők,

–     Infúziós szerelékek,

–     Köldök kanülök,

–     Köldök kanüláló szett,

–     Bőrfertőtlenítő,

–     Steril kesztyű, vizsgáló kesztyű,

–     Olló.

6.4.    Az artéria és véna umbilikálisz kanüláló szett:

–     Kanülök (3,5 és 5 Ch méretben),

–     Csipeszek (4 db szokványos méretű, illetve 2 db finom csipesz, anatómiai és sebészi),

–     Gombos szonda,

–     Sebészi tűfogó,

–     Ollók (egy finom, egy szokványos méretű),

–     Érlefogók (2 db kisméretű),

–     Egyszer használatos varrótűk (fel nem szívódó sebészi varrófonallal egybeszerelve a kanül rögzítéséhez),

–     Kötszerek, törlők.

6.5.    Gyógyszerek és infúziók az alábbi feladatok ellátásához:

–     Felületaktív anyag (surfactant),

–     Keringés támogatás (dopamin, dobutamin),

–     Fájdalomcsillapítás (morfin származékok),

–     Szedatív hatású szer (midazolam),

–     Görcsgátló hatású szer (fenobarbital),

–     Izomlazítás (kuráre származékok),

–    Elektrolit-, glukóz- és folyadékpótlásra infúziók,

–     Sav-bázis egyensúly biztosítása (nátrium-hidrogenkarbonát),

–     Prosztaglandin (alprostadil),

–     Desztillált víz, fiziológiás só,

–     Kötszerek, törlők, tapaszok.

6.6.    Felnőttellátás eszközei

–     Rögzítőeszközök (pl. háromszögletű kendő, nyakrögzítő készlet),

–     Steril és nem steril kötszerek,

–     Vérnyomásmérő és fonendoszkóp,

–     Oxigén orrszonda vagy arcmaszk,

–     Felnőtt lélegeztető ballon és maszk rezervoárral, oxigénvezeték a lélegeztető ballonhoz,

–     Leszívó katéterek,

–     Száj-garat tubus,

–     Hullatakaró,

–     Nem kábító fájdalomcsillapító,

–     Simaizom görcsoldó,

–     Acetilszalicilsav tartalmú véralvadás gátló szer,

–     Rövid hatástartamú ACE-gátló hatóanyagot tartalmazó vérnyomáscsökkentő,

–     Nyelv alá vagy szájnyálkahártyára adható nitroglicerin,

–     Béta-2 receptor agonista aeroszol,

–     az 1.1.7. pont szerinti életmentő eszközöket és gyógyszereket tartalmazó táska.

7.    Neonatológiai rohamkocsi feltételei:

–     az I. 12. pont szerinti személyi feltétel,

–     neonatológiai mentőgépkocsi.

7.1.    Felnőttellátás plusz felszerelése:

–     Vízhajtó,

–     Szívritmuszavarok gyógyszerei: adenosin, amiodaron, béta-blokkoló,

–     Infúzióban adható nitroglicerin,

–     Szteroid hatású gyógyszerek,

–     Antihisztamin,

–     Vérnyomáscsökkentő szerek,

–     Hörgtágítók,

–     Görcsgátló szerek,

–     Szorongás-, feszültségoldó szerek,

–     Méhizomzat összehúzódását serkentő szerek,

–     Véralvadás gátló szerek: Na-heparin, clopidogrel.

8.    Gyermekmentő-rohamkocsi feltételei:

–     az I. 13. pontban meghatározott személyi feltétel,

–     többletfelszereléssel ellátott, gyermekellátásra alkalmas esetkocsi.

8.1.    Gyermekmentő-rohamkocsi többletfelszerelése:

–     Csecsemők, gyermekek
és felnőttek lélegeztetésére alkalmas hordozható lélegeztetőgép, kis-
és nagyméretű steril légzőkörrel,

–     Pulzus, vérnyomás,
szaturáció, légzésszám, kilégzésvégi szén-dioxid folyamatos
monitorozására alkalmas monitor, gyermekbeteg ellátására alkalmas
érzékelőkkel, minden méretben (defibrillátor részegysége is lehet),

–     EKG-defibrillátor gyermeklapáttal, külső és belső gyermek pacemakerrel,

–     Csecsemők és gyermekek lélegeztetésére alkalmas hordozható lélegeztetőgép,

–     Ultrahangos párásító és gyógyszerporlasztó,

–     Gyermek gerincágy, gyermek vákuummatrac,

–     Csecsemők és gyermekek biztonságos szállításához szükséges eszköz,

–     Perfúzor és volumetrikus pumpa vagy cseppszámláló,

–     Kézi leszívó,

–     Egyszer használatos
eszközök minden méretben: leszívó katéter, gyomorszonda, perifériás
vénás kanül, endotraheális tubus, laringeális maszk, mellkas drén,

–     Laringoszkóp lapoc, minden csecsemő és gyermek méretben,

–     Lélegeztető arcmaszkok, száj-garat tubusok,

–     Öntelődő ballonok minden méretben,

–     Fülbe helyezhető hőmérő,

–     Melegítő takaró.

8.2.    Többletgyógyszerek

–     Rövid és hosszú hatástartamú nem depolarizáló izomlazító,

–     Nalbuphin,

–     Racem epinefrin aeroszolos bevitelhez,

–     Vénás barbiturát származék,

–     Clonazepam hatóanyagú injekció,

–     Flumazenil hatóanyagú injekció,

–     Noradrenalin hatóanyagú injekció

–     H2 receptor gátló injekció,

–     Hemokultúrás mintavételi üvegek,

–     Ceftriaxon hatóanyagú injekció.

9.    Gyermek-mentőorvosi gépkocsi feltételei:

–     az I. 13. pontban meghatározott személyi feltételek,

–     a gyermekmentő-rohamkocsi felszereléssel – ide nem értve a hordágyat – ellátott mentőgépjármű.

10.    Mentőhelikopter, mentőrepülőgép feltételei:

–     érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légijármű,

–     üzemeltetője üzemben tartási engedélyében az egészségügyi mentőrepülés (HEMS) szerepel,

–     legalább rohamkocsi szintű egészségügyi felszerelés, kivéve:

=     több, mint 7 liter összes térfogatú oxigénpalack

=     ülőkocsi

=     vákummatrac (helyette lapáthordágy használható)

=     mellkascsövező szett (helyette mellkasi detenzionálás eszközei használhatók)

=     reflexkalapács

=     égési kötszer

=     Sangstaken-Blakemore szonda

=     rektális szteroid

=     aktív szén.

11.    Mentő-moped feltételei:

–     az I. 18. pont szerinti személyi feltétel,

–     megkülönböztető jelzés nélküli,

–     kiemelt
mentőgépkocsi (KIM) szintű egészségügyi felszereléssel (kivéve hordágy,
lapáthordágy, hordszék, rögzítő sínek, vákummatrac, oxigénpalack,
lepedők, takarók, ágytál, hánytál, vizeletgyűjtő kacsa) felszerelt.

12.    Mentő-motorkerékpár feltételei:

–     megkülönböztetett jelzéssel ellátott,

–     mentésre alkalmas
műszaki paraméterek és esetkocsi szintű egészségügyi felszerelés (kivéve
hordágy, lapáthordágy, ülőkocsi, vákummatrac, oxigénpalack, gyomormosó
felszerelés, rögzítő).

13.    Mentőorvosi gépkocsi feltételei:

–     az I. 15. pont szerinti személyi feltételek,

–     mentőápolói képesítésű mentőgépkocsi-vezető,

–     legalább rohamkocsi szintű egészségügyi felszerelés (kivéve hordágy, ülőkocsi) és többletfelszerelés.

13.1.    Mentőorvosi gépkocsi többletfelszerelése:

13.1.1.    Többlet infúzió tömeges balesetek felszámolásához.

13.1.2.    Egyéni védőfelszerelés:

–     Sisak,

–     Kesztyű.

14.    Mentőtiszti gépkocsi feltételei:

–     az I. 16. pont szerinti személyi feltételek,

–     mentőápolói képesítésű mentőgépkocsi-vezető,

–     legalább esetkocsi szintű egészségügyi felszerelés (kivéve hordágy, ülőkocsi) és többletfelszerelés.

15.    Tömeges Baleseti Egység feltételei:

–     legalább 5 fő ellátására alkalmas fektetősátor, és

–     legalább 50 fő
ellátására elegendő gyógyszer és kötszer szállítására alkalmas,
informatikai és kommunikációs támogatással rendelkező mobil
kárhelyparancsnoki munkahely.

16.    Sürgősségi mentőhajó feltételei:

–     merev alj,

–     rugalmas oldalfal,

–     legalább 9 m hosszúságú, fűthető kabin,

–     legalább két
hajtóműves motoroshajó, mely motorokkal legalább 60 km/h sebességgel
képes haladni, továbbá amelynek típus specifikációiban, vagy
hajólevelében és/vagy a hatóság által kiállított üzemeltetési
engedélyében a „mentőhajó” jogosítás szerepel.

16.1.    A sürgősségi mentőhajó befogadóképessége a Hajózási Hatóság által előírt kötelező személyzeten kívül legalább 5 fő.

16.2.    A sürgősségi
mentőhajónak rendelkeznie kell olyan navigációs berendezésekkel, melyek
képessé teszik szélsőséges időjárási és látási viszonyok közötti
közlekedésre is.

16.3.    A sürgősségi mentőhajó utasterében minimum egy, speciálisan a vízimentéshez kialakított hordágynak kell lennie.

16.4.    A sürgősségi
mentőhajó orvosi felszerelése megegyezik a 3. pont szerinti esetkocsi
felszerelésével, kiegészítve a vízből mentéshez szükséges speciális
eszközökkel: speciális vízi hordágy (aquaboard), mentőheveder (rescue
belt), speciális vízi kiemelő eszköz (Personnel Retrieval Strap), és a
személyzet egyéni védőfelszerelései (kihűlés elleni védőeszköz, fejvédő,
automata mentőmellény, egyéb).

17.    Transzplantációs mentő-gépkocsi feltételei:

–     megkülönböztető jelzés,

–     alapvető életmentő felszerelés,

–     az Eütv. 94. § (5)
bekezdés a) és b) pontja szerinti mentéshez a tevékenységet végző orvos,
illetve munkacsoport szállítására, valamint az életmentő orvosi eszköz
és gyógyszer, valamint átültetésre kerülő szerv sürgős szállítására
alkalmas gépjármű.

2. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez

„2. melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja

1.    Rendezvénybiztosítás:

1.1.    A
rendezvénybiztosítás az 1. melléklet II/B. pontja szerinti
mentőegységekkel – a transzplantációs mentőgépkocsi kivételével – és
oxiológiai ambulanciával látható el.

1.2.    Az oxiológiai
ambulancia a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló, legalább 5
személy vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén halottak
elkülönítésére szolgáló egészségügyi ellátó egység, ahol a folyamatos
ivóvíz- és áramellátás, világítás, valamint vezetékes vagy vezeték
nélküli hírközlő eszközök biztosítottak.

1.2.1.    Az oxiológiai ambulancia személyi és tárgyi feltételei:

1.2.1.1.    Személyi feltétel:

–     vezetője: oxiológus vagy oxiológus és sürgősségi orvostan szakorvos,

–     személyi állománya : legalább 2 fő orvos vagy mentőtiszt, 2 fő mentőápoló.

1.2.1.2.    Tárgyi feltételek:

Megegyezik a legalább 5 fő
ellátásához szükséges mértékben kibővített gyógyszer- és kötszerkészletű
rohamkocsi felszereléssel, a hordágy, hordszék, lapáthordágy, gyermek
gerincágy (board), gyermek méretű végtagrögzítő sínkészlet, vakuummatrac
kivételével, valamint többletfelszereléssel.

1.2.1.2.1.    Többletfelszerelés:

–     legalább 2 db vizsgálóágy,

–     legalább 2 db vizsgálólámpa,

–     legalább 3 db fektetőágy,

–     legalább további 4 db, minimum 7 l oxigénpalack,

–     legalább 4 db pulzoximéter,

–     szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, őrző monitorral legalább további 1db.

1.3.    A
rendezvénybiztosítást végző szolgáltató az 1.5. és 1.6. pontban
foglaltak betartásán túl a rendezvénybiztosítás ellátására további
mentőjárműveket is bevonhat.

1.4.    A
rendezvénybiztosítás vezetője rádió-, illetve telefonkapcsolatot tart a
területileg illetékes OMSZ Irányító Csoporttal.

1.5.    A rendezvény
szervezője a helyszín biztosításában résztvevőkkel történő folyamatos
kapcsolattartás érdekében – a szervezők közül – felelős vezetőt jelöl
ki.

1.6.    A rendezvény biztosításának szintjei:

1.6.1.    Kisebb létszámú,
1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges,
ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik,
illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt
kötelezően előírja.

1.6.2.    1000–5000 fő
részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges, vízi, vízen történő
sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó szükséges.

1.6.3.    5001–10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.

1.6.4.    10 001–50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.

1.6.5.    50 001–200 000
fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként
további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként
további egy rohamkocsi szükséges.

1.6.6.    200 000 fő
feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy
roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges.
Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival
helyettesíthető.

1.6.7.    50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása szükséges.

1.6.8.    Szabadtéri
autómotorsport-rendezvény esetén – a fokozott veszélyforrásra
figyelemmel – egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy
területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya
legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi
intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.

1.6.9.    1000 fő feletti
rendezvény biztosítása csak olyan mentőegységgel látható el, ahol a
személyzet minden tagja 6 havi átlagban legalább havi 24 óra kivonuló
szolgálatot teljesít, OMSZ által irányított mentőegység tagjaként.

2.    Gyalogőrség

2.1.    Az egészségügyi
ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott
szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a
rendezvényen résztvevők száma 1001 főnél kevesebb. Ezen létszám felett
az 1. pontban foglaltak szerinti rendezvénybiztosítás szükséges.

2.2.    Az ellátást szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.

2.3.    A rendezvény
helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy
ideiglenes helyiséget fektetési lehetőséggel.

Gondoskodni kell vezetékes
vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély
biztosításához szükséges felszerelésről.

2.4.    A gyalogőrségi szakelsősegély kötelező felszerelése:

2.4.1.    Gyalogőrségi mentőtáska:

A felszereléseket a gyalogőrséget ellátó személy a beavatkozási jogkörétől függően használhatja.

2.4.1.1.    A rögzítés és a sebellátás eszközei:

2.4.1.1.1.    Steril kötszerek: 5-5 db

–     6x6 lap

–     1/2 x 80 lap

–     1/4 x 80 lap

–     gyorskötöző pólya.

2.4.1.1.2.    Nem steril kötszerek:

–     5, 10, 15-ös pólya 5-5 db.

2.4.1.1.3.    Kéz- és bőrfertőtlenítő-szer.

2.4.1.1.4.    Háromszögletű kendő 2 db.

2.4.1.2.    Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök:

2.4.1.2.1.    Vérnyomásmérő és fonendoszkóp,

2.4.1.2.2.    Lázmérő,

2.4.1.2.3.    Vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal,

2.4.1.2.4.    Reflex-kalapács,

2.4.1.2.5.    Pupilla-lámpa.

2.4.1.3.    Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:

2.4.1.3.1.    Lélegeztető ballon és maszk,

2.4.1.3.2.    Leszívópumpa: taposó vagy egyéb hordozható szívó,

2.4.1.3.3.    Leszívó katéterek,

2.4.1.3.4.    Száj-garat tubus,

2.4.1.3.5.    Magill-fogó.

2.4.1.4.    Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei:

2.4.1.4.1.    Egyszer használatos fecskendők, tűk, perifériás vénás kanülök,

2.4.1.4.2.    Infúziós szerelék,

2.4.1.4.3.    Kézi műszerek: olló, csipesz, érfogó, szike,

2.4.1.4.4.    Védőkesztyűk, orr-száj maszkok, műanyag védőszemüveg,

2.4.1.4.5.    Hulladékgyűjtő veszélyes hulladéknak,

2.4.1.4.6.    Hullatakaró.

2.4.1.5.    Gyógyszerek:

2.4.1.5.1.    Injekciók:

–     Nem kábító fájdalomcsillapító,

–     Simaizom görcsoldó,

–     20%-os glukóz,

–     Inzulin antagonista: glucagon,

–     Szimpatikus idegrendszeri izgatók: adrenalin,

–     Kábító fájdalomcsillapító: morfin származék,

–     Kábító hatású fájdalomcsillapító elleni szer,

–     Ketamin,

–     Nyugtató,

–     Vízhajtó,

–     Infúzióban adható nitroglicerin,

–     Szteroid hatású gyógyszerek,

–     Antihisztamin,

–     Vérnyomás csökkentő szerek,

–     Hörgtágító szerek,

–     Görcsgátló szerek,

–     Szorongás-, feszültségoldó szerek,

–     Hányás, hányinger csillapító szerek.

2.4.1.5.2.    Infúzió:

–     Izotóniás elektrolit oldat.

2.4.1.5.3.    Szájon át adható készítmények:

–     Méreganyagokat megkötő szerek: orvosi szén,

–     Véralvadás gátló szerek: acetilszalicilsav,

–     Rövid hatástartamú vérnyomáscsökkentő: ACE-gátló,

–     Nyelv alá vagy szájnyálkahártyára adható nitroglicerin,

–     Beta-2 receptor izgató spray.

2.4.1.5.4.    Rektálisan adható készítmények:

–     központi idegrendszeri görcsoldók: diazepam,

–     lázcsillapító kúp,

–     rektális szteroid.

2.4.1.6.    Egyéb kiegészítő felszerelés:

–     Ampullatartó, zseblámpa.

2.4.1.7.    Dokumentáció:

–     esetlap.